ვებ-საიტები.
ნებისმიერი სირთულის ვებ-საიტების დამზადება, დაწყებული ერთგვერდიანით და დამთავრებული სრულფასოვანი, მრავალგვერდიანი ვებ-საიტით. ამ სამუშაოში შედის: ვებ დიზაინის კომპოზიციის შემუშავება, და გვერდების სტრუქტურულად და პროგრამულად ჩამოყალიბება-გამართვა. HTML, CSS, Java Script-ი. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ცალკეული სამუშაოების შესრულებაც: მხოლოდ დიზაინი, მხოლოდ პროგრამულად გამართვა ან უკვე არსებული ვებ გვერდების ცვლილებები და მხარდაჭერა.
ჩვენი სამუშაოს ფასები დამოკიდებულია შეკვეთის სირთულეზე და დგინდება შეთანხმების შემდეგ.


პროგრამული უზრუნველყოფა,
C/C++ (MSVC, BC++ Builder, BC++), JAVA (JSP, BEAN, SWING), SOAP, MS VisualBasic, Assembler Ix86, JavaScript, VBScript, SQL, PHP, Linux shell scripting,PERL